Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thúy
Số báo danh: 343