Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Số báo danh: 340