Họ và tên: Trương Hoàng Thủy Tiên
Số báo danh: 300