Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Số báo danh: 258