Họ và tên: Nguyễn Nghiêm Thị Trinh
Số báo danh: 246