Họ và tên: Dương Văn Hoàng Văn Khang
Số báo danh: 098