Họ và tên: Nguyễn Thị Trọng Nghĩa
Số báo danh: 063