Họ và tên: Nguyễn Phước Phương Ngân
Số báo danh: 008